Neděle, 07. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 22/2019
Pro
07
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 22/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Ondřej VaculíkPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 13. listopadu. Informace Podbrdským novinám k projednávaným záležitostem poskytl místostarosta Ondřej Vaculík.

 

Příprava veřejného jednání zastupitelstva

O.V.: Máme tady několik návrhů usnesení, která jsou přípravou na veřejné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 9. prosince. Zastupitelé je musí dostat 14 dnů dopředu. A to je rozpočtové opatření č. 4, které rada bere na vědomí, schvaluje je ale zastupitelstvo. Podobně návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2021 až 2023. To nám ukládá zákon, rovněž bude předloženo ke schválení zastupitelstvu.

Návrh rozpočtu na rok 2020

O.V.: Pokud nepočítáme s dotacemi, je v rozpočtu vyčleněno zhruba 20 milionů na investice. Jsou tam zařazeny aktuální a naléhavé záležitosti, např. minimálně 5 milionů bude muset město investovat do statického zajištění bazénu v 1. ZŠ. Bazénem prosakuje voda, výztuž – armatura nosné konstrukce je částečně zkorodovaná, tedy se s tím bude muset něco udělat. Odborníci z Kleknerova ústavu (posuzují statiku mostů) tam udělali sondy a měření. Na základě jejich výsledků bude zpracovaný projekt. Dál se musí udělat rekonstrukce další části starého zámku. Dostali jsme na to dotaci a město má na akci finanční spoluúčast. Rozvojově se do částky vyčleněné na investice mnoho nevejde. Jsou tam zahrnuté akce, které jsou rozpracované, město je smlouvami zavázané, že se musí realizovat. Případné dotace budou přijaty rozpočtovými opatřeními.

Dotace z rozpočtu města

Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování takovýchto dotací, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v korelaci s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.

O.V.: Podmínky pro poskytování dotací musí rovněž schválit zastupitelstvo. Jedná se o žádosti, které si budou podávat organizace, kluby a spolky na podporu své činnosti z rozpočtu města.

Dotace pro léčebnu Janov

Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění Janov ve výši 5.000, - Kč na služby poskytované občanům Města Hořovice, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.

O.V.: Schválili jsme individuální dotaci pro léčebnu Janov. Máme tam asi dva lidi z Hořovic. Dobrozdání na tuto léčebnu jsou vynikající, je tam velká starostlivost o lidi a péče je velice kvalitní.

Kybernetická bezpečnost

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Kybernetická bezpečnost Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 5.096.698,- Kč bez DPH, z toho realizace 4.534.699,- Kč a podpora provozu 561.999, - Kč.

O.V.: Je to projekt, na který je velká dotace. Zabezpečení provozu všech počítačů a sítě je dáno zákonem a čas od času se musí vše aktualizovat.

SONS se sejde vždy první úterý

Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti SONS-ČR oblastní pobočka Hořovice, za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2020, které se budou konat vždy první úterý v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin.

O.V.: SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – její členové se tedy bezplatně budou moci pravidelně scházet na radnici.

Vestavba 2. ZŠ se chýlí ke konci

Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 37 až 65, podle kterého DEREZA spol. s r.o. vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Vestavba do půdy 2. základní školy Hořovice“ v celkové výši 815.816,05 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru, předložit návrh dodatku č. 4.

O.V.: Stavba se chýlí ke konci. To nejsou jenom vícepráce, ale i práce dodatečně požadované, např., aby firma udělala stoupačky - kanalizaci - v celé škole, když už se na ně napojuje vestavba. Původní stoupačky jsou v budově od začátku, tedy by se stejně v brzké době musely vyměnit.

Vznikne tam pět učeben, dílo je sice finančně nákladné, ale je to velké zhodnocení budovy. A je to udělané pěkně. Stavba je to nenápadná, protože je pod střechou, ale je to stavba velmi významná. 20. listopadu město požádalo stavební odbor o vydání kolaudačního souhlasu. Doufejme, že do konce roku bude vestavba zkolaudována.

Voda ze střech sportovní haly

Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje pan Martin Pyšna, za cenu 105.875 Kč vč. 21 % DPH projekt pro společné povolení, týkající se zachytávání dešťových vod ze střechy sportovní haly a její následné využití pro zavlažování. Objednat provedení prací.

O.V.: Firma nám vypracuje tento projekt. Měl by vzniknout systém zadržování dešťových vod do podzemní nádrže, z které by se pak voda čerpala např. na zavlažování fotbalového hřiště. Už dříve jsme oslovili několik projekčních kanceláří. Přihlásil se M. Pyšna. Nabídku nám udělal, ale protože nebyly peníze, tak jsme projekt odložili. Nyní jsme ho opět oslovili, aby nabídku aktualizoval. V dnešní době sehnat projektanty je velký problém. Chceme-li žádat o dotaci, musíme mít nejprve projekt.

Autobus na Cihelnu nepojede

Rada projednala žádost obyvatel o zajištění zajíždění spojů MHD na zastávku „Cihelna“. Rada musí bohužel konstatovat, že situace se stále nezměnila a že ke splnění požadavku žadatelky by bylo nutné zřídit druhou linku MHD, což je stále nad finančními možnostmi města.

O.V.: Toto je záležitost, která mne mrzí, protože jsem se tím zabýval už jako starosta. Vždy několik obyvatel vznese tento požadavek, kterému se nedá vyhovět. Zřídit druhou linku MHD by znamenalo uvolnit pro tento účel z rozpočtu města další milion korun. Pokud by se nynější linka prodloužila, MHD by ztratila návaznost na autobusy a vlaky a pracovní doby v nemocnici. Při zajíždění nahoru by autobus nestihl být včas např. před odjezdem vlaků. Doprava v Hořovicích houstne a v dopravní špičce má autobus i tak velmi malou rezervu, aby cestující, které veze, stihli vlak. Navíc u Cihelny není vyřešené obratiště pro autobus. Musel by jet až do Hvozdce, tam se obrátit… Bylo by to velmi nákladné. Nyní nás MHD stojí milion 150 tisíc, musí to obsluhovat 3 řidiči, tato částka pokryje mzdy řidičů. Arriva to provozuje jako určitý akt vstřícnosti k městu. S Arrivou dáváme dohromady jízdní řády, aby co nejvíce vyhovovaly cestující veřejnosti. Těch, kteří by tuto zastávku využívali, zatím není tak mnoho. Povětšině v té oblasti rodinných domů bydlí zámožnější lidé, kteří jezdí auty. Ti naši MHD využívat nebudou.

Školní rozhlas v 2. ZŠ

Rada souhlasí se zřízením školního rozhlasu s nuceným poslechem v budově 2. ZŠ Hořovice, Jiráskova 617, za účelem splnění požadavku uvedeného v § 23 odst. (7) vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Rada bere na vědomí, že školní rozhlas s nuceným poslechem je nutné zřídit nejpozději do konce letních prázdnin v roce 2020. Objednat zpracování projektové dokumentace.

O.V.: To je pro nás velká komplikace. Pokud se má zkolaudovat výše zmíněná vestavba, tak podmínkou zákona je, aby nejen v pěti nových místnostech byl zaveden rozhlas, který by umožnil vyhlásit např. poplach, ale musí být ve všech učebnách celé školy. Doposud to nemuselo být v budovách, kde se nedělaly rekonstrukce. V případě 2. ZŠ jde asi o 35 učeben. Náklady na pořízení rozhlasu s nuceným poslechem vycházejí na cca 500 tisíc korun.

Novely dvou vyhlášek

Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2/2019, kterou se mění stávající obecně závazná vyhláška města Hořovice o místních poplatcích. Nový návrh reflektuje legislativní změnu v zákoně o místních poplatcích, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2020. Rada města Hořovice s doporučujícím stanoviskem předkládá předložený návrh vyhlášky Zastupitelstvu města Hořovice k projednání, respektive k vydání této vyhlášky na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

O.V.: Jedna vyhláška je o místních poplatních a týká se poplatku z pobytu, protože byl novelizován zákon. Platí se nejdéle do 60 dnů, týká se to turistiky a rekreace. Poplatek se zvyšuje. Druhá vyhláška se opět týká změny v zákoně, konkrétně v názvosloví. Poplatky za komunální odpad se zvyšovat nebudou, zatím.

Letitý problém

Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, kterou Národní institut pro další vzdělávání MŠMT vypůjčuje městu Hořovice nemovité věci v areálu mateřské školy ve Větrné ulici k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací Městská mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

O.V.: Tato výpůjčka se týká MŠ Větrná a rekreačního zázemí Zbirožák. Za celou dobu se nám nepovedlo tyto objekty od NIDV MŠMT převést do majetku města. Snažíme se o to už více než 10 let. Museli jsme smlouvu o výpůjčce odsouhlasit, abychom vůbec mohli MŠ a Zbirožák provozovat. Marta ŠeVac

 

 

Aktualizováno Sobota, 07 Prosinec 2019 18:15
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství