Neděle, 07. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 20/2019
Lis
06
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 20/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

ilustrační fotoPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 16. října. Informace k projednávaným bodům podali starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

Co bude v lokalitě Nad Statkem

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Veřejná infrastruktura Hořovice – Nad Statkem“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4, IČO: 256 51 099, jehož tímto vybírá jako dodavatele projektové dokumentace a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.905.000, - Kč bez DPH…

 

J.P.: Je to poslední lokalita, kde by mohlo město něco samo vystavět. Počítáme s výstavbou malometrážních bytů a dalšího objektu Městské mateřské školy. S výstavbou bytů u nemocnice vzroste potřeba navýšení kapacity mateřské školy. Už dnes má MMŠ stav naplněn. Je to první počin, abychom zastavěli tuto lokalitu. Jedná se o poměrně dlouhý pruh nad statkem a sběrným dvorem. Rádi bychom vše zrealizovali do konce roku 2022, alespoň tu výstavbu malometrážních bytů. To jsou tzv. startovací byty pro mladé rodiny, ev. mohou tyto byty sloužit i pro seniory, kteří mají velké byty a raději by bydleli v malém levnějším bytě. Budou to obecní byty. Vznikly by zde i bytovky s většími byty.

Retence na území Hořovic

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Inženýrské a stavební práce, s.r.o., U Kaštanu 1217/4, 169 00 Praha 6, IČO: 250 78 941, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.771.650, - Kč bez DPH…

J.P.: Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – to je velice palčivý problém, který se v průběhu let jeví jako stále naléhavější, a to je sucho. Snažíme se v rámci Hořovic tento problém řešit komplexně. Tato společnost by měla komplexně za zmíněnou částku vyřešit situaci v rámci celého města. To souvisí i s dalším usnesením:

Retenční nádrž na Zápaďáku

Rada města Hořovice projednala žádost občanů ve věci vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu na Západním sídlišti s tím, že systém retenčních nádrží by měl být řešen koncepčně v rámci území celého města, kdy tyto skutečnosti budou vzaty v potaz v rámci plánu investic na další období.

J.P.: Byli jsme občany jednoho bytového domu na ZS vyzváni, abychom v rámci dotačního programu „Dešťovka“ vybudovali retenční nádrž pro tento dům. S ohledem na to, že chceme tuto situaci řešit komplexně, tak jsme na tento požadavek reagovali odpovědí, že vše bude řešeno v rámci projektu pro celé Hořovice. K tomu dal své vyjádření i odbor technický a dopravní, který situaci dobře zná, a pokud toto budou chtít obyvatelé domu řešit ve své kompetenci, není problém upravit svody dešťové vody a dát k nim plastové nádrže. Voda z nich by sloužila k zálivce zahrádek, které jsou za tímto domem.

Rada poplatky ze vstupného prominout nemůže

Rada města Hořovice konstatuje, že místní poplatky ze vstupného mohou být prominuty pouze z moci úřední Městským úřadem Hořovice, a to při mimořádných, zejména živelných událostech. Doručené žádosti jsou brány pouze jako podnět pro případné rozhodnutí a jejich doručení není zahájením správního řízení, tzv. že na tyto žádosti není odpovídáno. Zároveň Rada města Hořovice konstatuje, že v rámci maturitních plesů nebudou poskytovány sponzorské dary a problematika pronájmu prostor ve Společenském domě je v kompetenci Městského kulturního centra Hořovice.

J.P.: Množí se žádosti o prominutí poplatků ze vstupného. Podle výkladu, který jsme si ověřovali i u vyšších orgánů státní správy, rada nemá právo prominout místní poplatky ze vstupného. Je to věc státní správy. Poplatky jsou stanoveny zákonem, proto je rada nemůže prominout. Může je prominout pouze příslušný úředník za určitých zvláštních podmínek, když např. dojde k nějaké živelné pohromě, epidemii apod. Není důvodem prominout poplatek ze vstupného jenom proto, že si někdo přeje uspořádat např. maturitní ples v našem zařízení.

Mnohé školy žádají o prominutí nájmu. Nájem stanovuje Městské kulturní centrum, tedy prominutí či snížení nájmu je zase v kompetenci ředitele MKC, nikoliv rady města. O pořádání plesů mají zájem školy z Berouna a dokonce i jedna škola z Kladna. Možná se to moc neví, ale v Lidovém domě je největší sál na okrese.

Lesní ulice bude vyspravena

Rada nesouhlasí s žádostí obyvatel o obnovu povrchu komunikace v Lesní ulici v roce 2020. Důvodem jsou již jiné stanovené investiční priority rady pro rok 2020.

O.V.: To je ulice, která vede od Vodojemu do Dražovky. Tamní obyvatelé žádají o toto celá léta, nyní tak učinili peticí. Chtějí, aby byl opraven kostrbatý povrch vozovky. Kdysi byl povrch vysypán štěrkem a zalit asfaltem. Za léta se to vydrolilo. Petenti požadují, aby se oprava udělala v roce 2020. S opravou povrchu této ulice se počítá, ovšem nikoliv v příštím roce, musíme dát přednost frekventovanějším ulicím. Je však možné, že povrch komunikace bude v příštím roce alespoň provizorně vyspraven, než dojde na celkovou obnovu.

J.P.: Byl bych nerad, kdyby si občané Hořovic začali myslet, že když podají petici, tak město udělá, co je předmětem petice. Není tomu tak, město petici posoudí a odpoví na ni v duchu zákona a v rámci možností města. Petice nezaručuje, že se kladně vyřídí, co petenti požadují.

Oprava Nádražní ulice

Rada souhlasí s nabídkami, podle kterých provede, za celkovou cenu 185.480,51 Kč bez DPH, tj. 224.431,42 Kč vč. DPH, společnost AVE Kladno, s.r.o., opravu části komunikace v Nádražní ulici (směr k fotbalovému stadionu) a opravu části místní komunikace v ulici Na Hořičkách (křižovatka se Sportovní ulicí a schodištěm od „Srubu“).

O.V.: AVE Kladno je jiné AVE, než které působí v Hořovicích. Chceme udělat asfaltové povrchy některých částí ulic. Dělala se rekonstrukce plynu a podařilo se nám, že realizační firma provedla kompletní úpravy povrchu vozovky, chceme na tyto opravené úseky navázat a dokončit je.

Jiný vánoční strom

O.V.: Už jsou pro něj vybetonované základy, je to velká, řekl bych až obrovská, betonová kostka, aby strom dobře držel v případě vichřice. Její velikost navrhl a spočítal statik. Odkud bude strom, ještě nevíme, Lesospol nám strom sice slíbil, ale zároveň upozornil, že občané budou zklamáni, budou radnici kamenovat, zejména starostu a místostarostu, protože mají představu pohádkového stromu, jaký se vozí na Staroměstské náměstí. Tady v okolí takový strom není k dispozici. Vlivem kůrovce je situace zhoršena, když je někde stranou hezký zdravý strom, tak ho vedou jako tzv. chovný, jsou rádi, že ho mají, je chráněný. Čerstvá informace: V Komárově se objevil dárce velice pěkného stromu, budeme s ním jednat přednostně.

J.P.: Stranou bude vysazen nový strom, ovšem ten než doroste… Hlavně ho nemůžeme koupit tak vysoký, aby se dal rovnou použít jako vánoční.

Zákaz zastavení v Pražské ulici

Rada souhlasí s doplněním dopravního značení v Pražské ulici o dvě dopravní značky „Zákaz zastavení“, upřesněné pomocí dodatkové tabulky „Mimo zásobování 11.00 – 13.00, 17.00 – 7.00“ tak, aby bylo zabráněno zastavování vozidel v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Zámeckou a Jiráskovou. V případě souhlasu DI Policie ČR zajistit montáž nových DZ.

O.V.: Současný zákaz zastavení v Pražské ulici neobsahuje celou ulici – je dělen křižovatkou. Doplníme dvě značky tak, aby tento zákaz platil v celé Pražské ulici, vyjma dob stanovených pro zásobování.

J.P.: Je to taky na požadavek Městské policie, když chce pokutovat ty, kteří tady staví mimo stanovenou dobu. Řeknou policajtům, že zákaz neplatí, protože je tady křižovatka, za kterou už zákaz neplatí.

Předseda lidovců v kulturní komisi

Rada jmenuje členem komise školské, kulturní a sportovní pana Jana Křížka.

J.P.: Nový člen, kterého nominovala KDU-ČSL, se jednání komise neúčastnil, tak jsme je vyzvali, aby doplnili někoho jiného. Takže nastoupil přímo pan předseda.

Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství