Pátek, 21. únor 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Stoletá sokolka z Komárova

deverPaní Miloslava Deverová, rozená Velichová, se narodila na okraji brdských lesů v obci Velcí u Jinec. Jako žačka v šesti letech vstoupila do Sokola v Jincích, kam ji a jejího bratra Antonína přivedl otec František Velich, který patřil k spoluzakládajícím členům Sokola Jince. V osmnácti letech se zúčastnila X. všesokolského sletu jako cvičenka skladeb dorostenek i žen.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 16/2019
Zář
06
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 16/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Ondřej VaculíkV srpnu rada města zasedala ve středu 21. srpna. Informace k jednotlivým projednávaným bodům podal redakci Podbrdských novin místostarosta Ondřej Vaculík.

Je víc oprav a údržeb

Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 2, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

O.V.: Rozpočtové opatření se bude schvalovat na zasedání zastupitelstva ve středu 11. září od 16 hodin v sále radnice. Jsou tam zahrnuté finance týkající se různých investičních záměrů. Budeme se ještě snažit o upravení kapitol opravy a údržby, je jich teď víc, než se předpokládalo.

 

Dešťová voda ve městě

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky…

O.V.: Mělo by se to týkat obnovení rybníků, které tady historicky byly, a ještě další přirozená vodohospodářská opatření, jako vytvoření prohlubní a vodotečí, kam by se sváděla dešťová voda tak, aby jednak nevyplavovala město, a také zavlažovala krajinu. Na to se vypisují celkem značné dotace, např. 90%, finanční spoluúčast města pouze 10%. O dotaci jsme již požádali, ale zadávací dokumentaci musíme mít připravenou.

Zázemí pro hokejovou mládež

Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro HC Cvočkaři Hořovice z.s. ve výši 30.000, - Kč na činnost mládeže in-line hokeje a ledního hokeje, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.

O.V.: Individuální dodatečnou dotaci poskytujeme proto, že když se rozdělovaly příspěvky na zájmovou činnost, nebyla zohledněna situace Cvočkařů – např. zvýšení nájemného plochy in-line hokeje, vč. počtu dětí, které chodí bruslit a hrát hokej. Taky Cvočkaři utrpěli tím, že museli zlikvidovat načerno postavenou stavbu, která jim sloužila jako zázemí. Jsme toho názoru, že by právě ohledně zázemí, tedy šaten atd., mělo dojít k nějaké kompenzaci. Tenistům město postavilo klubovnu a šatny a Cvočkařům jsme přikázali zlikvidovat to, co tam měli a co jim tehdy starosta L. Čížek přislíbil, že tam může být. Postavili si to tam v dobré víře, ovšem stavební zákon se změnil, takže nelze obhajovat stavbu, která tam byla. Teď se Cvočkaři budou snažit udělat projekt, který by byl schválen stavebním úřadem a dalšími organizacemi, jako jsou hasiči či hygiena. Město je nakloněno v této záležitosti pomoci.

Dům „U Hoffmanů“

Rada nesouhlasí s plánovaným záměrem bytového domu ,,U Hoffmanů“ v Hořovicích, konkrétně s navrženou výškou budovy, a jakožto vlastník sousedního pozemku souhlasí s uplatněním námitky v rámci územního, případně společného řízení.

O.V.: Bytový dům ve Fügnerově ulici by měl mít pět pater, stavební odbor s tímto pojetím nesouhlasil, protože okolní zástavba je maximálně dvou až třípatrová. Náhle by tam tento objekt čněl a působil by rušivě. Stavební odbor odkazuje na jistá regulační opatření a zásady, která má územní plán. Po majiteli tedy stavební úřad chce, aby budovu postavil bez dvou horních pater.

Darované auto pro městskou policii

Rada souhlasí s udělením výjimky z Vnitřního předpisu 3/2016, a tedy s textem kupní smlouvy, podle které bude společností V-AUTO Žebrák s.r.o. dodán, za cenu 374.627 Kč vč. DPH, nový policejní automobil pro Městskou policii Města Hořovice.

O.V.: Nemocnice Hořovice poskytla městu finanční dar na pořízení automobilu pro městskou policii. Auto musí mít všechnu povinnou výbavu pro práci policie. O daru rozhoduje výlučně dárce. Auto jsou schopni vybavit ve firmě V-AUTO Žebrák. Jinak bychom museli dělat poptávkové řízení, jenomže v tomto případě nehospodaříme s našimi penězi, o jejich využití tedy rozhoduje dárce.

Sociální zázemí v „Liďáku“

Rada souhlasí s výjimkou z Vnitřního předpisu 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které zpracuje projekční kancelář MCT-RR spol. s r.o., za cenu 353.320 Kč vč. 21 % DPH, realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce hygienického zázemí a prostor baru vč. jeho zázemí ve Společenském domě v Hořovicích. Rada zároveň souhlasí s proplacením již hotové části projektové dokumentace ve výši 121.000 Kč vč. 21 % DPH v letošním roce, pokud budou tyto finanční prostředky k dispozici. Projekční kancelář MCT-RR spol. s r.o. projektovala veškeré předchozí práce na Společenském domě vč. předchozího stupně projektové dokumentace vnitřních dispozičních úprav objektu.

O.V.: Jedná se o rekonstrukci všech čtyř WC a baru. Jde o to, že tento projektant už dělal celý projekt na vnitřní rekonstrukci. My potřebujeme na záchody realizační dokumentaci, protože by se nyní měla soutěžit realizační firma, která by v příštím létě onu rekonstrukci provedla. Projekt se rozrost i o přemístění baru a další stavební práce. Výjimka je nutná, abychom nemuseli soutěžit jiného projektanta. Ušetří se tím městské finance.

Ke kožnímu se dá dojít pěšky

Rada nesouhlasí s návrhem zjednosměrnit část Lidické ulice v úseku mezi křižovatkou s Dolní a Polní ulicí a křižovatkou s Valdeckou a Horní ulicí.

O.V.: Projednáváme to už po několikáté. Je to žádost paní doktorky Mackové, kožní lékařky, která by chtěla, aby se před její ordinací mohlo parkovat, a nechodili městští strážníci vybírat pokuty od lidí, kteří tam zaparkují, protože není dodržená šíře vozovky pro průjezd oběma směry. Situaci prověřil dopravní odbor a ukázalo se, že by to zkomplikovalo dopravní frekvenci na jiných uzlových místech a křižovatkách. Auta by také najezdila daleko víc kilometrů a vzniklo by v podstatě 2x víc exhalací a dopravního ruchu kvůli objíždění. Poslední argument je spíše společenský. Ostatní lékaři, kteří mají ve městě soukromé ordinace, o zjednosměrnění ulic u svých ordinací žádali taky. Nepovolilo se jim to z podobných důvodů.

Nové shrnovací dveře v „Liďáku“

Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a namontuje společnost SAN Bohemia s.r.o., za cenu cca 165.000 Kč bez DPH, šest kusů nových dvoukřídlých shrnovacích stěn, oddělujících sál Společenského domu od obou přísálí. Po dohodě s vedoucí finanční účtárny objednat provedení prací.

O.V.: V rámci úprav a obnovy parketové podlahy zbývá vyřešit šestero shrnovacích dveří, které oddělují přísálí od sálu. Původní by se musely zkrátit, což by bylo technicky velmi obtížné a nákladné. Všimli jsme si také, že tyto shrnovací dveře jsou už ale hodně opotřebované, proto jsme se rozhodli pořídit nové. Bude to stát cca 200 tisíc vč. DPH, tyto finance jsou v rozpočtu. Původně se uvažovalo za tyto peníze rekonstruovat záchody. S rekonstrukcí podlahy to bylo náhradní řešení, protože jsme už nebyli schopní rychle zajistit dodavatele na sociální zařízení tak, aby stihnul realizaci v pauze mezi jednotlivými akcemi ve Společenském domě. V rozpočtu byly na sociální zařízení vyčleněny dva miliony, pak se ukázalo, že jsou to spíše investice za 4 miliony, musí se předělat všechny stoupačky a ještě navíc i přemístit bar…

Přidělování bytů v majetku města

Rada města Hořovice pověřuje sociální komisi, aby ve spolupráci s právníky města, Městskou správou bytového a nebytového fondu a odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství vypracovala pravidla a postup pro přidělování bytů v majetku města.

O.V.: Pravidla máme, ale musí se nějak upřesnit, protože město musí vyřešit situaci lidí, kteří se ocitnou v bytové tísni. Řešení však zpravidla není vůbec optimální, natož ideální. Někdy dokonce není ani přijatelné, např. dát do holobytu do dvou místností 7 lidí, znamená vytvořit situaci, která působí denně problémy, a denně pak někdo z obyvatel chodí na úřad a žaluje na ty ostatní. Denně se s tím potýkáme, resp. hlavně Ing. Pelán (MSBNF). Umístit např. sedm lidí do dvou místností je problematické vždycky.

Kromě sociálních bytů a holobytů máme byty malometrážní, které jsou v bytovce na Západním sídlišti, jak je hospoda.

Místo dividend pozemky

Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit Dodatek č. 3 Smlouvy o výstavbě domů uzavřené dne 16. 08. 2004 mezi Městskou akciovou společností Hořovice a Městem Hořovice v předloženém znění.

O.V.: Městu budou převedeny pozemky, které měly patřit Městské akciové společnosti, která si je měla prodat na parkoviště. Týkalo se to sídliště Na okraji. Rada ovšem už před delším časem neschválila prodej těch parkovacích míst. Dnes je náhled takový, že veřejný prostor, který má sloužit veřejnosti, není záhodno privatizovat. Městská akciová s výtěžkem z prodeje počítala, přislíben byl. Takže onen pomyslný výtěžek je jako dividenda, kterou jako peníze od MAS město stejně nikdy nedostane, takže místo dividendy město získá pozemky. Tato transakce je, pokud vím, projednána s opozicí; v orgánech MAS jsou zastupitelé Ing. Petr Karban a JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. Opozice by tedy s tímto krokem mohla bez problémů souhlasit.

Marta ŠeVac

 

Aktualizováno Pátek, 06 Září 2019 09:16
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství