Středa, 29. leden 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
První miminko v Porodnici u Slunečné brány v Hořovicích

Za nemocnici přišli popřát Elišce hodně štěstí a zdraví do života Mgr. Jiří Pichlík, hlavní sestra nemocnice, primářka novorozeneckého oddělení MUDr. Milena Dokoupilová, Mgr. Kamila Přádová, vrchní sestra oddělení a Mgr. Pavla Fíkarová, vrchní sestra gynekologického oddělení a porodnice.První miminko narozené v hořovické porodnici v roce 2020 je holčička Eliška. Malá slečna se narodila 1. 1. 2020 ve 4.56. Šťastní rodiče malé Elišky jsou z nedaleké vsi Chodouň. Eliška při narození vážila 3.760 gramů a měřila 49 cm. Pro maminku Andreu a jejího partnera je to první miminko a my jim přeme, aby jim v životě dělala jen samou radost.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 7/2019
Dub
11
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 7/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

radnice HořovicePoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 20. března. Informace novinářům k jednotlivým projednávaným bodům podal místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva

Veřejné jednání zastupitelstva Města Hořovice se koná ve středu 17. dubna od 17 hodin v sálu radnice.

 

Rozpočtové opatření

Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice jeho schválení na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

O.V.: Rozpočtové opatření budeme předkládat ke schválení zastupitelstvu a jeho součástí je také rozdělení dotací zájmovým organizacím a spolkům z rozpočtu města. Schválili jsme návrh hodnotící komise, i když k tomu byly různé připomínky, ale nakonec jsme se rozhodli, že do návrhu nebudeme nijak zasahovat. Nechtěli jsme, aby víceméně detaily v rozdělení příspěvků se mohly stát záminkou pro opoziční zastupitele, aby pak odmítali i celé rozpočtové opatření.

Vlivem složení komise se mírně změnily proporce mezi kulturou a sportem, spíše ve prospěch sportu. Mrzí nás např., že „staří“ loutkáři, kteří dělají klasické loutkové divadlo (pan Pelikán) dostali na celý rok 9.000,- Kč, což není mnoho. Těmto loutkářům se eventuálně bude snažit více pomoci Městské kulturní centrum, které jim ostatně příspěvkem na zakoupení techniky pomohlo i v minulém roce. Není v rozdělení zahrnut Fotbalový klub Hořovicko, nestihl podat žádost. Ale to se vyřizuje zvlášť. Uvědomujeme si, že hořovický fotbal nemůžeme nechat padnout.

Fotoklub dostal 12 tisíc, a místostarostka Jana Šrámková upozornila, že právě Fotoklub tady koná velmi mnoho ve prospěch města, jeho členové se starají o výzdobu několika veřejnosti přístupných prostor, např. čekárna, tedy Galerie Nádraží (vlakové), kde je vernisáž každého půl roku, chodba v historické budově radnice, transfúzní stanice v hořovické nemocnici ad. Pořádají výstavy i mimo naše město, kde nás reprezentují. To je více práce než zábavy, která stojí spoustu peněz.

Komise pro strategický rozvoj města

Rada města Hořovice bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro strategický rozvoj města ze dne 13. 2. 2019 a dále v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se jmenováním nových členů Komise pro strategický rozvoj města, a to Mgr. Jiřího Hrabáka, PhD. a Bc. Aleše Trojana MPA.

O.V.: Aleš Trojan (vedoucí finančního odboru) je tam proto, že vidí do investic a je schopen mluvit o rozpočtu města.

Nábytek a školní pomůcky pro vestavbu

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice - Nábytek a školní pomůcky“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče SANTAL, s.r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost SANTAL, s.r.o. požaduje za provedení díla 1 095 567,- Kč bez DPH, tj. 1 325 636,- Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o dílo.

O.V.: Byla to nejlevnější nabídka, ale taky jsou s tímto dodavatelem dobré zkušenosti i v Hořovicích. Osloveno bylo 5 různých výrobních závodů, podniků a společností na dodávku vybavení prostor na půdě. Byli jsme na kontrolním dnu, kdy byly dokončeny práce na statickém zajištění, bourání, podlahy atd. Bude to tam velice pěkné. Je to velké zhodnocení budovy, jsou to nádherné prostory. Zvláště je krásný výhled přes prosklenou zeď ve štítu směrem k Točníku.

Oprava vstupní haly 1. ZŠ

Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zároveň Rada města Hořovice schvaluje opakované vyhlášení této veřejné zakázky, a to za stejných podmínek jako v předchozí výzvě včetně jmenování komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.

O.V.: O zakázku se nikdo nepřihlásil, výzvu zopakujeme. Tento jev je stále častější, v letních měsících už firmy kapacity nemají, a interiér vstupní haly 1. ZŠ se musí udělat o prázdninách.

Výměna oken v č.p. 640

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku „Výměna oken - objekt radnice č. p. 640 – Hořovice“.

O.V.: Kolem této akce se rozvinula diskuse, mění se totiž náhled na tuto budovu. Pořád se o ní mluvilo jako o nejméně hezké, ba zatraceníhodné stavbě v Hořovicích, kterou, když nejde zbourat, tak ji alespoň natřít, dát tam plastová okna a hotovo. Lidé se zpravidla domnívají, že je z 50. let, ale ona je z 30. let a sloužila bývalému okresnímu úřadu. Architekt Hnilička, který se zabývá historií moderní architektury, ji vyhodnotil jako architektonicky velice hodnotnou. Nevíme, kdo je projektantem této budovy, ale podle Hniličky to byl rozhodně šikovný a schopný člověk, který věděl, co dělá. Budova je reprezentativní – sloupy v průčelí coby jakýsi empírový odkaz z antiky, ve věži byly hodiny. Mluví se o tom, že by bylo dobré tuto budovu uvést do původního stavu. Byla přestavovaná několikrát, za protektorátu byl zde soud, byla to obávaná budova, ovládaná gestapem, později se to přestavělo pro účely zemědělské školy a následně se uvnitř dělaly (a dělají) adaptace pro účely městského úřadu. Je tam cenná ta veliká hala s ochozem, ze které se vchází do jednotlivých kanceláří. Byl tam strop ze skleněných tvárnic. Tohle kdyby se povedlo udělat, ale je to všechno strašně drahé. Je dobře, že se mění názor na hodnotu té budovy i u mladší generace, např. radní Antonín Spal, či architekt Kryštof Kreisinger už na tuto budovu nahlížení daleko přívětivěji a s respektem.

Plastová okna se tam musí dát, protože je potřeba budovu dál adaptovat na kanceláře a původní okna jsou nefunkční, ale pokládáme to za provizorium, než se dobereme k obnově původního stavu.

Nové vodní plochy pro Hořovice

Rada souhlasí s návrhem odboru výstavy a ŽP na realizaci nových vodních ploch na území města Hořovice a ukládá pro tuto akci vyhotovit zadání pro zpracování projektové dokumentace. Investici zpracovat jako opatření pro snížení rizika sucha a jako reakci na omezení dodávky vody z vodovodního přivaděče Želivka.

O.V.: Obsahuje to výstavbu dvou nových rybníků mezi Malým a Velkým Dražovákem v lesoparku Dražovka. Veškeré pozemky jsou v majetku města a realizace by měla být bez problémů. Další je obnova zaniklého rybníka před Bažantnicí, dle historických údajů se před lesoparkem Bažantnice nacházel rybník, kde je ještě pozůstatek bývalé hráze. Dál je nutné prověřit proveditelnost výstavby vodních ploch na loukách mezi Obecním lesíkem a Červeným potokem, to je za Západním sídlištěm a další je revitalizace Lázeňského rybníka. Bude se muset odbahnit, kvalita vody byla v minulém roce kvůli zabahnění velmi špatná, v létě obtěžovala zápachem okolí. Revitalizace Valcverku pokračuje a dílo by mělo být dokončeno do konce září tohoto roku.

Lípy na Knížecí cestu

Rada posoudila výsledky poptávkového řízení na dodání a výsadbu 50 ks lip v lokalitě „Knížecí cesta“. Celkem byly předloženy cenové nabídky od pěti dodavatelů. Rada vybrala nejlevnější nabídku – Zahradnictví Josef Šenk – za nabídkovou cenu 229 680,40 Kč vč. DPH.

O.V.: Na tzv. Knížecí cestě bylo vysazeno celkem asi dvě stě dubů, z nichž zhruba padesát se neujalo, částečně i vlivem sucha. Odborníci vědí, že dub zakořeňuje nesnadno i za daleko příznivějších podmínek, než byly v tom roce. Proto uschlé duby nahrazujeme lipami, ostatně jistá druhová rozmanitost nebude na škodu.

Památka Františka Lizce

Uctění památky Ing. Františka Lizce město zahrne do programu svých pravidelných pietních oslav.

O.V.: Rodným domem pana Františka Lizce je údajně dům, kde sídlí Optik Jílek, takže tam bychom chtěli umístit pamětní desku. Prý se mu říkalo u Amerikána, ale nevíme to určitě, zda je to opravdu rodný dům pana Lizce. Hrob je soukromý, tam nemůžeme desku dát a pověsit ji na nějaký kůl vedle hrobu nám připadá nedůstojné. Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství