Neděle, 26. květen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Včelí den v ZŠ Liteň

VčelaVe středu 22. května proběhne v Základní škole Liteň včelí den, který je inspirován Světovým dnem včel (ten připadá na 20. 5.) a 100 lety od založení včelařské ZO Liteň.

V ZŠ Liteň budou naši včelaři seznamovat žáky s historií včelařství, zákonitostmi a problematikou včelařství, ale i ochranou před včelím žihadlem apod. Žákům předvedou také ukázky výroby svíček ze včelího vosku a seznámí je s některými pomůckami včelaře.

V pátek 24. května pak budu obdobnou akci prezentovat ještě v Mateřské škole Zadní Třebaň.

Luboš Fait, předseda ZO Českého svazu včelařů Liteň

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 5/2019
Bře
10
2019
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 5/2019
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Ondřej VaculíkPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 20. února. Informace Podbrdským novinám k jednotlivým projednávaným bodům podal místostarosta Ondřej Vaculík.

Rezignace dvou radních

O.V.: Ve středu 20. února rezignoval radní a zastupitel MUDr. Vladimír Moucha, ve čtvrtek 21. února ho následoval PhDr. Jiří Vlček. Velmi nás mrzí, že pan doktor Vlček rezignoval i jako zastupitel. Nahradí je další v pořadí z kandidátky Sdružení Hořováků a KDU-ČSL. Rada zatím pracuje v pěti lidech.

 

Východní obchvat Hořovic

Rada souhlasí s umístěním stavby „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona na pozemcích ve vlastnictví města Hořovice, s jejich případným dělením, s případným kácením dřevin a s trvalým nebo dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na těchto pozemcích. Rada pověřuje starostu podpisem „Vyjádření vlastníka pozemků k připravované stavbě II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ a to pro stavbou dotčené pozemky nacházející se jak v k. ú. Hořovice, tak v k. ú. Velká Víska.

O.V.: To je podstatná informace. Jedná se o Východní obchvat. Na dotčených pozemcích se tedy bude moci začít stavět obchvat.


 

Veřejná prezentace rekonstrukce kina

Rada města Hořovice souhlasí s uspořádáním veřejné prezentace studie a záměru rekonstrukce budovy Kina v krocích, jak byly předloženy odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství ve spolupráci s MKC Hořovice a schvaluje finanční prostředky pro tuto akci v celkové výši do 40.000,- Kč.

O.V.: Prezentace se koná ve čtvrtek 4. dubna od 18 hodin přímo v budově kina. Projekt rekonstrukce budovy kina odprezentují architekti Adam Wlanzel a Kateřina Vídenová pod záštitou města Hořovice a odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství. Po prezentaci bude diskuse. Vstup je zdarma.


 

Oblast negativních vlivů městské skládky

Rada ukládá komisi životního prostředí určit oblast města zasaženou negativními vlivy městské skládky, dále doporučuje přizvat k jednání zástupce organizátorů petice týkající se skládky Hrádek.

O.V.: Připustili jsme to, že lidé, kteří prokazatelně trpí negativními vlivy skládky, by mohli dostat nějaké odškodné. Ovšem, nevíme, kde je to rozhraní těch, kteří vlivy zasaženi jsou, a těch, kteří už zasaženi nejsou. Bylo to zadáno komisi životního prostředí, aby se to pokusila vytyčit třeba podle ulic. Možná se zjistí, že to vůbec nejde, ale pokus tady je.


 

Dotace pro Starý zámek

Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití na projekt „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích“.

O.V.: To je ona část Starého zámku určená pro Domeček, kterou už jsme začali dělat pomocí našich Technických služeb. Proběhly už některé bourací práce, současně se odhalily konstrukce, statika, tedy architekt Bašta upravil projekt. Máme projekt, stavební povolení, rozpočet, všechny náležitosti k podání žádosti. Žádáme o 7 milionů a doufáme, že bychom je mohli dostat vzhledem k dobře připravené akci. To by aspoň částečně vyřešilo budoucí problém s nedostatkem míst v MŠ na Větrné, kam se hlásí větší počet dětí, než se původně předpokládalo.


 

UV lampy pro bazén

Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje pořízení „Středotlaké UV lampy“ do plaveckého bazénu Hořovice. Investiční akci bude realizovat Městské sportovní centrum Hořovice.

O.V.: Středotlaká UV lampa je zařízení, které dezinfikuje vodu místo chlóru. Je to drahá záležitost, stojí víc než 200 tisíc. Ředitel MSC Jaroslav Sedlák si udělal poptávku, tato dodávka je nejlevnější, takže jsme souhlasili s tím, aby to bylo pořízeno.


 

Vybavení půdní vestavby 2. ZŠ

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice - Nábytek a školní pomůcky“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky….

O.V.: Jde o to, že do konce října bude půdní vestavba hotová a nové prostory by se měly vybavit.


 

Úprava Palackého náměstí

Rada bere na vědomí informaci Ing. arch. Kryštofa Kreisingera k návrhu architektonické úpravy Palackého náměstí.

O.V.: K. Kreisinger nás mile překvapil návrhem architektonické úpravy Palackého náměstí. Je to spíš ideový záměr. Vysvětlil, jaké jsou hodnoty tohoto náměstí. Velmi vyzdvihl funkcionalistickou budovu č. 640, na kterou se máme dívat jako na hodnotnou funkcionalistickou architekturu. Kdyby se udělala v původním provedení, což je nákladné, tak by tato budova byla pozoruhodnou a ceněnou dominantou. Jeho ideový záměr spočívá v tom, že je na náměstí strašně moc rozčleněných ploch, a budova č. 640 nemá kolem žádný prostor, je tam parkoviště, kde by mělo být víc místa pro chodce. Ing. arch K. Kreisinger neměl přímo řešení, ale přišel s myšlenkou, že náměstí nesplňuje svoji funkci proto, že je hrozně bariérové, všechno je od sebe oddělené, mělo by se to propojit a měla by na něm být fontána, či kašna. S tím jsme souhlasili, dokonce přemýšlíme nad požadavkem mít městského architekta, kterým by mohl být právě on. Zná Hořovice dobře, Kreisingerovi v Hořovicích bydlí.


 

Rekreační funkce lesních porostů

Rada souhlasí se zařazením lesních porostů lokalit Dražovka, Remízek a Bažantnice do lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí.

O.V.: Jako les zvláštního určení jsme měli Dražovku. V Remízku a Bažantnici se hospodařilo stejným způsobem, tedy byly překlasifikovány na les zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí.


 

Na snímku (zprava) ředitel Charity Beroun Petr Horák, místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík a vedoucí Denního centra pro osoby bez přístřeší v Berouně a Hořovicích Michal Milota. Foto: Radka Kočová.Začalo fungovat Denní centrum

Rada souhlasí s pojištěním budovy „Denní centrum pro osoby bez přístřeší“ a 3 ks altánů v lesoparku Dražovka a tedy s navýšením pojistného o 916,00 Kč/rok. Celkové pojistné za sjednaná pojištění majetku města za jeden pojistný rok činí 284.159,00 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.

O.V.: Začalo fungovat Denní centrum pro osoby bez přístřeší. Měli jsme tam ve středu 20. února sraz s ředitelem Charity Beroun Ing. Petrem Horákem, už tam byl první bezdomovec, vysprchoval se, dostal čisté ošacení, díval se na televizi.


 

Pokládka optických kabelů

Rada nesouhlasí se způsobem pokládky optických kabelů ve městě tak, jak je prezentován v nabídce od řeckého poskytovatele internetového připojení INALAN.gr. Rada preferuje jednání se společnostmi, které provádějí pokládku optických kabelů dle standardů a způsobem v této republice obvyklým.

O.V.: Firma chtěla optické kabely položit v rozporu s našimi normami pro ukládání kabelů, chtěla pouze vyfrézovat rýhu a optický kabel položit mělko. Ovšem on je velmi citlivý na mechanické poškození. K poškození stačí, když ho trochu ohnete. Byl by rychle zničen při opravách komunikací apod.


 

Městská policie toho má hodně

Rada nesouhlasí s dalším rozšiřováním působnosti městské policie v jiných obcích. Informovat obec Podluhy.

O.V.: Nesouhlasili jsme, protože „měšťáci“ mají práce až nad hlavu.

Zaznamenala Marta ŠeVac.

 

Aktualizováno Neděle, 10 Březen 2019 12:48
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství