Neděle, 21. červenec 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Strážníci zachránili tonoucího

tonHrdinský čin, který si zaslouží velké uznání: strážníci berounské městské policie v pondělí zachránili mladého muže, který se začal topit uprostřed Berounky.

PN Z radnice Hořovice Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 23/2018
Pro
14
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 23/2018
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

logoPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 28. listopadu. Informace k jednotlivým projednávaným bodům novinářům podal místostarosta Ondřej Vaculík.

 

Pět stromů zůstane

Rada nesouhlasí s pokácením pěti stromů, které se nacházejí podél přístupové cesty k fotbalovému stadionu - pod schodištěm, ve směru od ulice Na Hořičkách, uvnitř sportovního areálu na pozemku 122/1 v k. ú. Hořovice.

O.V.: Jedná se o zdravé stromy středního věku, na něž máme i velice pozitivní dendrologický posudek. Žádost o jejich pokácení podává občan, jemuž obecně stromy v blízkosti jeho nemovitosti vadí. Vzrostlý a zdravý strom zajišťuje ekologickou stabilitu, na rozdíl od stromů nově vysazovaných je odolnější vůči suchu, má schopnost udržovat příznivé klima. Ostatně, i kdyby rada s pokácením těchto pěti stromů souhlasila, náš úřad životního prostředí by pokácení nepovolil.

Dotace z městského rozpočtu

Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací, a s doporučením ke schválení jej předkládá k projednání Zastupitelstvu města Hořovice.

O.V.: Onen program pro poskytování dotací je zároveň návodem, jak mají žadatelé o dotaci pro svou spolkovou činnost postupovat, aby měla všechny náležitosti a mohla být pozitivně vyhodnocena. Je tedy určen pro sportovní organizace, kulturní organizace a ostatní, a dále oblast podpory zahrnuje „sociální věci“. Tento program, v němž je i navržena celková výše dotací, musí nejprve schválit zastupitelstvo, k čemuž dojde 12. 12. 2018. Lhůta pro podání žádosti je stanovena, pokud ji zastupitelstvo nezmění, od 1. 2. do 15. 2. 2019.

Pět pracovníků nejenom na úklid

Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 01. 01. 2019, a to na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli zařazeni pro výkon práce u příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice na úklidové práce. V případě získání příspěvku pak rada zmocňuje ředitele této příspěvkové organizace k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.

O.V.: Pět zaměstnanců Úřad práce přiděluje přímo Městu Hořovice a pět Městské správě bytového a nebytového fondu. S ní jsme domluveni, že činnost těch „našich“ pěti pracovníků řídí i administruje rovněž MSBNF. Takže, pokud to vyjde, opět deset lidí budou mít k dispozici naše Technické služby pro péči o městskou zeleň i komunikace.

Dopravní obslužnost města

Rada města Hořovice schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě č 2230-26/2009-DO o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné autobusové dopravy se společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ve věci stanovení financování dopravní obslužnosti po dobu platnosti této smlouvy, která se tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2019.

O.V.: Nutno poznamenat, že i nadále podle této smlouvy na městskou dopravní obslužnost my hradíme ARRIVĚ pouze prokazatelné ztráty, její dopravní služba je pro naše město nezisková. Tím se také daří držet cenu na velice přijatelné výši, proti loňskému roku činí navýšení necelá dvě procenta celkové roční kalkulované platby, tj. 1.034.882,- Kč.

Touto smlouvou se dopravce také zavazuje v rámci tzv. ostatní dopravní obslužnosti „k zajištění přepravy zdarma osob cestujících ve městě“ v tzv. linkových spojích. Konkrétně:

a)Linkou veřejné dopravy C32 210032 Hořovice – Žebrák – Broumy na spoji č. 14 pouze ze zastávky Hořovice, Sklenářka II do ostatních zastávek ve městě Hořovice

b)Linkou veřejné dopravy C34 210034 Hořovice – Zbiroh na všech spojích jedoucích ve městě Hořovice pouze ze zastávek Hořovice, Sklenářka I a Hořovice, Cintlovka do ostatních zastávek ve městě

c)Linkou veřejné dopravy C37 210037 Hořovice – Hvozdec na všech spojích jedoucích ve městě Hořovice pouze ze zastávek Hořovice, Cihelna do ostatních zastávek ve městě Hořovice

d)Linkou veřejné dopravy C43 210043 Hořovice – Podluhy – Křešín na všech spojích jedoucích ve městě pouze ze zastávky Hořovice, Dražovka do ostatních zastávek ve městě.

Stručně řečeno, tyto spoje zajišťují pro cestující bezplatné spojení z okrajovějších částí Hořovic (Cintlovka, Sklenářka I a II, Cihelna a Dražovka) s centrem Hořovic.

Poznámka pro grafičku: texty ad dejte do rámečku.

Maturáky bez poplatků

Rada města Hořovice schvaluje prominutí poplatků z vybraného vstupného na maturitní plesy středních škol se sídlem na území města Hořovice pořádaných v roce 2019.

O.V.: Rada navíc zvažuje prominutí poplatků z vybraného vstupného na případné maturitní plesy středních škol i z jiných měst.

Dotace na ulici Vilová

Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy 1/2019/117D8220, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, a to na realizaci akce rekonstrukce ulice Vilová.

O.V.: Pro vypracování takové žádosti o poskytnutí dotace máme všechny potřebné podklady, tj. projekt, stavební povolení i vysoutěženou dodavatelskou firmu. Tak proč se o to nepokusit? Většinou se tyto podpůrné dotační programy týkali pouze obcí s počtem obyvatel do 3000.

Revitalizace Dražovky

Rada nesouhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení stavební akce, nazvané 1. etapa revitalizace lesoparku Dražovka, do jarních měsíců příštího roku, konkrétně do 30. 4. 2019.

O.V.: Ta firma přes všechny naše upozornění a výzvy pracovala liknavě, času na realizaci nijak komplikovaného díla měla opravdu dosti. V ledasčem jsme jí vyšli vstříc, např. změnou krytiny altánů, na nichž nebudou došky, ale prkna.

Vestavba v 2. ZŠ

Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost DEREZA, spol. s r. o., za celkovou 1. 886. 152,01 Kč bez DPH, tj. 2. 282. 243,93 Kč vč. 21 % DPH, dodatečné práce (vícepráce) na stavební akci nazvané „Vestavba do půdy 2. základní školy Hořovice“.

O.V.: Na tuto akci jsme neměli možnost pořídit – vzhledem k termínu podání žádosti o dotaci – dokumentaci pro provádění stavby, dodavatel díla si musel vystačit s dokumentací pro stavební povolení. Ta ovšem neobsahuje detaily a způsob provedení některých konstrukcí, například kotvení prvků atd. To musí projektant s dodavatelem nyní řešit přímo na stavbě, a většinou jsou to vícepráce, které rozpočet neobsahoval. Marta ŠeVac

Aktualizováno Úterý, 08 Leden 2019 15:16
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství