Pátek, 23. březen 2018

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Rozloučení s Pavlem Černým

Pavel ČernýV pátek ráno 2. března jsme se dověděli pro nás velmi smutnou zprávu, že půl hodiny po půlnoci po krátké nemoci zemřel náš dlouholetý spolupracovník Ing. Pavel Černý.

Natitulní straně Podbrdských novin bývaly často jeho miniúvodníčky, které prokládal vtipy, měl jich velkou zásobu. Býval veselý a tím si prodlužoval život. 4. února jsme s ním oslavili 89. narozeniny.

Velmi si ho považovali v jeho rodném moravském Kyjově, kde byl zakládajícím členem Slováckého Krůžku a také souboru Olšava. Také mu tam až do nedávna vydávali jeho básnické sbírky.

Pohřeb se na přání rodiny konat nebude. Marta ŠeVac

PN PÍŠETE NÁM Vážený pane starosto
Bře
08
2018
Vážený pane starosto
Píšete nám - Různé zprávy
Napsal: Karel Hasman   

KHSVážený pane starosto,

v souvislosti s dodanou zprávou o měření hlučnosti Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Praze, ve dnech 5. 9. - 6. 9. 2017 a 19. 9. - 20. 9. 2017, žádám o neodkladné opatření k dodržování ustanovení uvedených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále ZOVZ) a v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 

Zdůvodnění: Překračování hygienických limitů hluku neznamená pouze obtěžování v míře nepřiměřené místním poměrům, ale rovněž vážné ohrožení výkonu práv vlastníka. Nadměrným hlukem je ohrožováno

• právo vlastnické, konkrétně právo na užívání vlastnictví k účelům bydlení, odpočinku, rekreace atd.; nadměrným hlukem rovněž klesá tržní cena nemovitosti, což je závažný zásah do vlastnického práva,

• právo na ochranu bydlení a životních podmínek, tomu odpovídá i definice hluku uvedená v § 30 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, kde je explicitně řečeno, že hlukem je „zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.“

• právo na ochranu osobnosti včetně práva na ochranu zdraví

• právo na příznivé životní prostředí.

• Domnívám se, že došlo k zásahu do práva na ochranu osobnosti, že je tento zásah neoprávněný a město Hořovice je tím, kdo je za zásah zodpovědný. K odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti postačí, že jde o zásah, který je způsobilý osobnost pouze ohrozit, nikoliv nutně poškodit. Zásahem není pouze aktivní jednání nějaké osoby. Za zásah je považována i nečinnost odpovědného subjektu (např. nečinnost provozovatele komunikace, který odmítne přijmout protihluková opatření).

Dále upozorňuji na ustanovení v zákoně č. 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) § 124 Působnost

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Místně příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se pozemní komunikace nachází.

A v zákoně 13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích:

§ 24a Omezení vjezdu některých vozidel (1) Tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu 2), jen je-li možné využít jinou vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění.

Děkuji za pochopení.

Ing. Karel Hasman

Odpověď starosty města Hořovic Jiřího Peřiny

Aktualizováno Čtvrtek, 08 Březen 2018 16:06
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství