Neděle, 21. červenec 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Strážníci zachránili tonoucího

tonHrdinský čin, který si zaslouží velké uznání: strážníci berounské městské policie v pondělí zachránili mladého muže, který se začal topit uprostřed Berounky.

PN Hořovicko Veřejné jednání nebo denunciace
Led
02
2019
Veřejné jednání nebo denunciace
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

Hlavička

Ve středu 12. prosince se konalo 1. řádné veřejné jednání zastupitelstva města Hořovice.

Vzhledem k tomu, že na něm zazněl návrh na nepřidělení dotace pro Středisko volného času Domeček Hořovice a dál byl zařazen mimořádný bod jednání, v němž měl radní Jiří Vavřička hájit svůj „nekalý“ čin a totiž půjčku na zakoupení objektu bývalé knihovny, v němž má dnes jedno ze svých tří působišť právě Domeček Hořovice, budu pouze citovat ze zápisu z jednání. Jinak by mé poznámky k průběhu jednání mohly některé zastupitele rozběsnit, čemuž se ráda vyhnu.

 

*

„Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny: „A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.

Navrhuje někdo změnu programu, má někdo protinávrh?“

Přihlásil se JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. a důrazně požádal, aby byl zařazen bod, kde Mgr. Jiří Vavřička objasní situaci ohledně prodeje bývalé knihovny a pronájmu těchto prostor Domečku a zda z toho měl nějaký prospěch… „Nyní trvám na tom jako předseda kontrolního výboru, aby tento bod byl zařazen na dnešní jednání zastupitelstva,“ řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.

Mám to brát jako návrh, zeptal se starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Ano, zařadit tento bod před bod 7, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.

Rada žádný návrh usnesení neobdržela, dohodli jsme se tedy na tom, že pan Mgr. Jiří Vavřička na dnešním jednání zastupitelstva vystoupí se svým prohlášením v bodě různé.

Pokud by zde vzniklo usnesení, tak ho lze i v tomto bodě přijmout, rada rozhodně nechtěla nic skrývat, řekl starosta.

Je ještě nějaký jiný návrh?

Přihlásil se Ing. Petr Karban a řekl, že dával návrh na usnesení zařadit také bod do programu o jmenovitém hlasování zastupitelů a také tam tento bod není ani ho rada neprojednávala.

Starosta odpověděl, že tento bod č. 9 bude projednáván a požádal o usnesení pana Ing. Petra Karbana, on ale řekl, že návrh podával a bod, který je uveden na pozvánce, se v programu nazval jinak, zeptal se, co se stalo s jeho původním návrhem. Starosta odpověděl, že pokud bude trvat na jeho návrhu, tak se musí nejdříve změnit jednací řád zastupitelstva, bohužel to jinak nelze.

Ing. et Ing. Skopeček, řekl, že se stala chyba, která by se již neměla opakovat. Starosta odpověděl, že si to nemyslí a že Ing. Petr Karban by měl toto usnesení zformulovat bez problému i nyní, když ho sestavoval. Mgr. Petr Bakule řekl, že to za chybu považuje, protože zbylí zastupitelé mohli tento materiál upravit, změnit, připomínkovat, ale když ho neobdrželi, tak nemůžou k tomu nic říct. Děkuji a prosím o nápravu.

Starosta řekl, že přeruší toto jednání, aby Ing. Petr Karban mohl doložit již předložený materiál úřadu, dávám o tomto přerušení hlasovat, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 9, PROTI 3, ZDRŽEL SE 8

Návrh nebyl přijat, takže zastupitelstvo bude pokračovat.

Ještě nějaký jiný návrh nebo změnu programu, zeptal se starosta. Žádný není, tak budeme hlasovat. Ještě se přihlásil Ing. et Ing. Jan Skopeček a požádal, aby do jednacího řádu byly zapracované přestávky a přerušení jednání zastupitelstva, může se to stát, řekl. Ano, zadáme to odboru právnímu, aby to připravil, řekl starosta. Mgr. Petr Bakule ještě podal návrh, aby zmíněný materiál byl doložen a zařazen jako bod v průběhu tohoto jednání a navrhuji, aby pan tajemník v průběhu jednání tento materiál doložil, bude to tak rychlejší. Ano, takto to můžeme vyřešit, řekl starosta. Mgr. Petr Bakule ještě požádal, aby se hlasovalo o návrhu, který podal, že pan tajemník doloží zmiňovaný materiál. Dobře, tak dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

A nyní můžeme pokračovat dále, ještě se znovu ptám, jestli je nějaký návrh na úpravu nebo změnu programu? Nikoho nevidím, tak se vrátíme k návrhu o změně programu zařadit vysvětlení Mgr. Jiřího Vavřičky před bod 7 původně navrženého programu.….

*

A nyní přecházíme k důležitému bodu č. 4 dnešního jednání, a tím je návrh rozpočtu na rok 2019. Starosta v krátkosti představil tento bod. Materiály k prostudování jste všichni obdrželi. Otevírám diskuzi.

Jako první dostal slovo předseda finančního výboru Ing. et Ing. Jan Skopeček. Finanční výbor se zabýval důsledně tímto bodem a přijal kritická opatření k tomuto rozpočtu.

Například v kapitole školství pokles o 8 mil. Kč, v kapitole na investice města taktéž pokles, to lze označit jako zastavení investování města Hořovice, nesouhlasíme s tím.

A také se finanční výbor pozastavil nad tím, že se snižuje příjem ze skládkovného a do budoucna tento příjem nebude existovat.

Jako další připomínka je k městské policii, její provoz je poměrně finančně náročný, řekl Ing. et Ing. Jan Skopeček.

Na uvedené připomínky reagoval starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina.

Myslím si, že investujeme poměrně dost, investujeme i z cizích zdrojů, tím jsou dotace, ale i z městského rozpočtu.

Městská policie se rozrostla a s tím se zvýšily i náklady na její provoz, můžeme se o tomto bavit, zda chceme městskou policii menší, úspornější.

*

Zastupitelka Věra Veverková navrhuje, aby příspěvek od města ve výši 300 tisíc. byl Domečku odebrán a dán sociální komisi pro podporu dětí ze sociálně slabších rodin, aby mohly do kroužků také chodit, protože nemají na jejich úhradu finanční prostředky.

*

Slovo dostala ředitelka Domečku paní Šlosarová a řekla, že je překvapena tímto návrhem.

Mgr. Petr Bakule řekl, že to nepovažuje za dobrý nápad, sebrat Domečku příspěvek.

A nyní hlasujeme o návrhu paní Věry Veverkové.

HLASOVÁNÍ: PRO 7, PROTI 9, ZDRŽELI SE 4

Návrh nebyl přijat.

*

Nyní se dostáváme k nově zařazenému bodu č. 7 a tím je vyjádření zastupitele a radního Mgr. Jiřího Vavřičky. Předávám slovo předsedovi kontrolního výboru JUDr. Jaroslavu Ortmanovi, CSc., řekl starosta.

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., přečetl požadavek kontrolního výboru, aby radní Mgr. Jiří Vavřička předložil vysvětlení, zda se podílel na prodeji bývalé knihovny, jeho záměr, pronájem DOMEČKU a zda oznámil zastupitelstvu střet zájmu.

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. přečetl znění smlouvy, domnívám se, že je to střet zájmu.

Mgr. Jiří Vavřička se vyjádřil k danému tématu, řekl, že půjčil finanční prostředky ze společného účtu mého a mé manželky panu Křečkovi za účelem vybudování lékařského domu a o pronájmu Domečku jsem nevěděl, řekl Jiří Vavřička. Odmítám toto obvinění, na kontrolní výbor na požádání přijdu. JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. vyzval Mgr. Jiřího Vavřičku k rezignaci.

Ondřej Vaculík, řekl, že bychom z veřejného zasedání zastupitelstva neměli dělat pranýř a to byl právě jeden z důvodů, proč jsme to nechtěli zařadit jako bod programu. Tyto věci by se měly řešit na kontrolním výboru. Byla tam časová posloupnost, která dokazuje, že ke střetu zájmu nedošlo a domnívám se, že Jiří Vavřička není člověk, který by něco takového dopředu plánoval a prosím, abyste na veřejném jednání zastupitelstva neočerňoval pana Jiřího Vavřičku, tady nejste u soudu. Projednejte to na kontrolním výboru, jak jste původně chtěl a nenuťte ho k rezignaci, to se nedělá, řekl místostarosta

Ondřej Vaculík.

Pan Křeček prohlásil, že nemá žádného společníka, půjčil mi peníze, které mu splácím a to je vše, co k tomu můžu říct.“

Celý text zápisu z tohoto jednání zastupitelstva si můžete přečíst na webu města nebo na webu Podbrdských novin.

Ze zápisu vybrala Marta ŠeVac.

Pozn. red.: Do dalšího vydání Podbrdských novin připravujeme rozhovor s ředitelkou Domečku Hořovice paní Vladimírou Šlosarovou o činnosti Domečku.

Celý text zápisu

Aktualizováno Středa, 02 Leden 2019 15:23
 

Komentáře

 
+1 #1 Pepa 2019-01-02 20:54
Paní denunciantko On Vavřička ještě neodstoupil? Nebo proč do něj ještě furt kopete?
Citovat
 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství