Neděle, 26. květen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Včelí den v ZŠ Liteň

VčelaVe středu 22. května proběhne v Základní škole Liteň včelí den, který je inspirován Světovým dnem včel (ten připadá na 20. 5.) a 100 lety od založení včelařské ZO Liteň.

V ZŠ Liteň budou naši včelaři seznamovat žáky s historií včelařství, zákonitostmi a problematikou včelařství, ale i ochranou před včelím žihadlem apod. Žákům předvedou také ukázky výroby svíček ze včelího vosku a seznámí je s některými pomůckami včelaře.

V pátek 24. května pak budu obdobnou akci prezentovat ještě v Mateřské škole Zadní Třebaň.

Luboš Fait, předseda ZO Českého svazu včelařů Liteň

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 22/2018
Lis
30
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 22/2018
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

rADA MĚSTA hOŘOVICEPrvní jednání nově ustavené rady města Hořovice v novém volebním období se konalo ve středu 14. listopadu. Původní radu doplnili dva noví radní, a to MDDr. Antonín Spal a MUDr. Vladimír Moucha.

Staronovými členy rady jsou: Dr. Ing. Jiří Peřina – starosta, Jana Šrámková – místostarostka, Ondřej Vaculík – místostarosta, radní Mgr. Jiří Vavřička a PhDr. Jiří Vlček. Jednání rady se také s hlasem poradním zúčastnil zastupitel Miroslav Veverka.

 

Informace redakci Podbrdských novin k jednotlivým projednávaným bodům poskytl místostarosta Ondřej Vaculík.

O.V.: Na radě vznikla spousta podnětů, co všechno by se mělo ve městě udělat, ale ledasco z toho rychle udělat nejde, protože jsou v tom různé administrativní procesy a spory, např. díra v chodníku u domácích potřeb Mottl, kde se musí opravit kanálová vpusťv komunikaci, která patří pod Krajskou správu a údržbu silnic. My do této komunikace nesmíme sami o své vůli zasáhnout, avšak KSÚSka to dělat nechce s argumentem, že do této vpusti je zaústěno také něco jiného. Nikdo ovšem neví, zda to „jiné“ tam nebylo dřív a kanalizace se na to napojila. Takže tím vzniká pro KSÚS důvod či záminka, aby takovou vpust neopravovala. A takových případů je bohužel v Hořovicích více – a jak se říká, úloha nemá řešení. Pokud opravy nějak nevyjednáme, tak je děláme na vlastní náklady a zasahujeme do cizího majetku (do komunikace, která nám nepatří). A vystavujeme se možnému postihu. Ostatně bohužel jde o obecný trend: stále více problémů, které by měl řešit někdo jiný, se pod různými záminkami přenáší na obec, na město. Protože se ví, že nás občané nakonec přinutí dělat i to, co nám nepřísluší a dělat bychom to neměli.

Retardéry na silnici k nemocnici

Rada nesouhlasí s žádostí NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice s umístěním 2 ks zpomalovacích retardérů na nově vybudované komunikaci v ulici K Nemocnici.

O.V.: Od technického vedení nemocnice přišla žádost, abychom na novou zrekonstruovanou vozovku K nemocnici umístili zpomalovací retardéry. Nesouhlasili jsme s tím ze dvou důvodů:

1) Jezdí tam rychlá záchranná služba, záchranářům by to komplikovalo práci a zdálo by se jim, že je to nějaká schválnost ze strany města a že takovým opatřením komplikujeme snahu zachraňovat lidské životy.

2) Je to hodně frekventovaná komunikace, a když se vozovka navrtá a připevní retardéry, tak už dojde k porušení povrchu, a dodatečně montované retardéry stejně nevydrží dlouho. Důvodů je prostě víc. Překvapilo nás, že s takovým požadavkem přišla přímo nemocnice, jejíž odpovědný pracovník se všech rozhodujících jednání ohledně rekonstrukce této komunikace účastnil, a žádný takový požadavek nevyslovil.

Autobusy v souladu s vlaky

Rada souhlasí s návrhem nového jízdního řádu, podle kterého bude provozovat společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., s platností od 9. 12. 2018 linku č. 210009 MHD Hořovice. Rada konstatuje, že nový jízdní řád MHD nebyl oproti stávajícímu nijak změněn a nadále respektuje jízdní řád ČD.

O.V.: Jízdní řád zůstává úplně stejný, protože má vazbu na jízdní řád ČD, který se sice mění, ale nikoliv podstatně, což celkem vyhovuje jízdnímu řádu MHD.

Oddávajících mají Hořovice dost

Rada s ohledem na § 11a, odst. 1, zákona 301/2000 Sb., o matrikách, pověřila členy zastupitelstva Mgr. Zdeňku Ulčovou a PhDr. Jiřího Vlčka výkonem funkce obřadníka, před kterým snoubenci činí prohlášení o uzavření manželství. Ze zákona tuto funkci současně vykonávají starosta a místostarostové. S ohledem na § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada rovněž stanovila, že tito členové zastupitelstva mohou užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak, tajemník jej může užívat při státoobčanských obřadech. Zajistit předání jmenovacích dekretů s podpisem starosty.

O.V.: S ohledem na příslušné zákony pověřila rada členy zastupitelstva Mgr. Zdeňku. Ulčovou a PhDr. Jiřího Vlčka výkonem funkce obřadníka. Tak to bylo i v minulém volebním období, dělali to dobře a Jirka Vlček oddává rád a je v tom dobře zavedený. Kromě nich ještě ze zákona vykonávají obřadníky starosta a oba místostarostové.

Smlouva o kontokorentu

Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby financování nezbytných výdajů v roce 2019 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu, a to ve výši 5 mil. Kč, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení uzavření smlouvy o takovémto kontokorentním úvěru.

O.V.: V rámci rozpočtu na příští rok chceme mít opět možnost kontokorentního úvěru, který není přímo zapojen do rozpočtu, je to rezerva navíc, kterou můžeme využít. Doporučujeme zastupitelstvu jej přijmout; zastupitelstvo se bude konat ve středu 12. prosince od 17 hodin v sále hořovické radnice Rozpočet na rok 2019

Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2019, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání a následnému schválení.

O.V.: Kolem rozpočtu jsme s vedoucím finančního odboru Alešem Trojanem měli širší jednání, kde se vysvětlilo, co všechno v rozpočtu nemůže být. V příštím roce nebudeme rozjíždět nové investiční akce, ale musí se dokončit rozpracované v tomto roce. U řady z nich jsme financování odložili do příštího roku, protože bylo v tomto roce příliš mnoho investic. Např. se dofinancovává Společenský dům, část rekonstrukce ulice K Nemocnici, příští rok se bude platit rekonstrukce Dlážděné ulice a také Vilové. Také je tam 2. etapa revitalizace Dražovky, spoluúčast na revitalizaci rybníka Valcverk atd. Bude se muset dokončit půdní vestavba na 2. ZŠ, což je velká finanční zátěž, ale škola bude mít výtah a tedy bude bezbariérová. Sice jsme na to dostali dotaci, ale jsou tam vícepráce, které jsou nutné a budeme je muset platit z městského rozpočtu. V příštím roce počítáme s realizací dvou přechodů – Příbramská versus Pražská a dole přes Tyršovu pod Liďákem k Lázeňáku.

Myslím si, že se bude o rozpočtu hodně diskutovat.


 

Rada města Hořovice

Komise a jejich obsazení

Rada zřizuje komise, jakožto své iniciativní a poradní orgány a jmenuje jejich předsedy a členy: KOMISE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: předseda: Daniel Paťava, Dis., členové: Aleš Rýdl, Josef Hasman, Jiří Auterský, Bc. Milan Vrba

KOMISE STAVEBNÍ: předseda: Karel Pelikán, členové: Alois Macek, Vladimír Stolz, Ing. David Grunt, Jan Voříšek

KOMISE DOPRAVNÍ: předseda: Ján Rogos, členové: Ing. Ladislav Ludvík, Karel Červený, Ing. Jiří Konrád, Bohumil Taraba

KOMISE SOCIÁLNÍ: předseda: Jarmila Gruntová, členové: Jan Křížek, Věra Veverková, Jana Šrámková, Bc. Světla Dardová

KOMISE ŠKOLSKÁ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ: předseda: Miroslav Veverka, členové: Jaromíra Šteffková, Doc. MgA. Zdeněk Veverka, Jan Zýka, Mgr. Zdeňka Ulčová

Rada zřídila KOMISI PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ jako svůj iniciativní a poradní orgán a jmenuje ji v tomto složení: předseda MVDr. Miloš Urban, Josef Hasman Josef, Ing. arch. Kryštof Kreisinger, Ing. Václav Liprt, Ondřej Vaculík, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Martina Hasmanová, Karel Pelikán, Ing. David Grunt, Mgr. Olga Kebrlová, Jana Šrámková, Daniel Paťava Dis., Mgr. Helena Plecitá, Jaromír Košťálek a Ing. František Mraček. Zajistit předání jmenovacích listin a zavést členy do systému odměňování.

O.V.: Ustavili jsme komise. Členové komisí byli domluveni tak, aby v nich byla zastoupena všechna politická uskupení. V tom jsme se shodli. Komise pro strategický rozvoj pokračuje zhruba v obsazení, v jakém pracovala i v minulém volebním období. Předsedou zůstává MVDr. Miloš Urban.

Marta ŠeVac

Foto: Naďa Kolenská.

Aktualizováno Úterý, 08 Leden 2019 15:16
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství