Středa, 20. únor 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Sotirios Zavalianis se stal EY Podnikatelem roku 2018 Středočeského kraje

Podnikatel rokuSotirios Zavalianis, zakladatel a majitel AKESO holding, a.s., která vlastní Rehabilitační nemocnici Beroun, se stal včera EY Podnikatelem roku 2018 Středočeského kraje.

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 13/2018
čec
01
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 13/2018
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

Hořovice náměstí PalackéhoPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 13. června. Informace o jednotlivých bodech usnesení podal místostarosta Ondřej Vaculík.

Vítěz odstoupil, chce zpět jistinu

Rada města Hořovice nesouhlasí s navrácením jistiny k veřejné zakázce „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice“ ve výši 100.000,- Kč společnosti StawoProfi s.r.o., a to z důvodu, že tato společnost, jakožto první vítěz této veřejné zakázky, následně sama odstoupila z realizace předmětné veřejné zakázky a městu Hořovice tak způsobila další administrativní a zejména časové komplikace při stanovení finálního dodavatele.

 

O.V.: To je formální záležitost. Společnost veřejnou zakázku vyhrála, odstoupila a městu způsobila prodlení a komplikace.

Prázdniny v jednání rady

Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 25. 7. 2018 a 22. 8. 2018. Od 5. 9. 2018 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého týdne.

Skládka roste

Rada bere na vědomí výsledek výškového zaměření tělesa skládky Hořovice - III. etapa a to při probíhajícím navážení odpadu, kdy nejvyšší změřená výšková kóta činí cca 431 m.n.m., což je o 2 m více než dle vydaného povolení. Rada zároveň nesouhlasí s navyšováním skládky nad rámec vydaných povolení. Informovat stavebníka ke zjednání nápravy.

O.V.: Nápravu činí stavební odbor, ale povolování skládky, tedy stavby, je krajská záležitost. Zdá se, že firma AVE již dávno požádala o zvýšení objemu kóty na krajském úřadě, kraj se k tomu zřejmě už déle nevyjádřil, a oni tak činí v dobré víře, že pokud by kraj byl proti, tak už by se určitě vyjádřil. Ovšem, my stejně nechceme, aby tento stav byl ilegální. Takže AVE by nemělo skládku navyšovat. Pokud nemají možnost ukládat odpad do šířky, tak by ho měli vozit někam jinam. Městu může být lhostejné, kam to bude, protože s AVE má na odvoz a likvidaci odpadu smlouvu, kterou musí firma AVE dodržet.

Vysoušení zdiva v knihovně

Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a nainstaluje Ing. Ivan Douša, za cenu max. 45.375 Kč vč. DPH, v prostorách knihovny v areálu Starého zámku, systém elektronického plošného vysoušení a trvalé izolace zdiva postiženého kapilární zemní vlhkostí DryPol. Objednat provedení prací.

O.V.: Bojujeme v knihovně se zemní vlhkostí. Součástí projektu při adaptaci Starého zámku pro knihovnu byla chemická izolace, kterou nám památkáři nepovolili, takže došlo jenom k sanačním omítkám, které jsou spíše estetickým opatřením, nezabraňují samotnému vzlínání vlhkosti, avšak závada je tam neustálá. Toto zařízení funguje na principu elektroosmózy. Dříve se to dělalo tak, že se do zdiva navrtaly díry, vložily železné tyče jako elektrody, které se pospojovaly, pustil se do toho slabý elektrický proud, tím došlo k uzavření okruhu. Tento způsob stahoval vodu do země. Mělo to nevýhodu, že se muselo do zdiva vrtat, celé zařízení nemělo dlouhou životnost, protože elektrody ve zdivu podléhaly korozi. Toto nové zařízení už nepotřebuje anody, nemusí se vrtat do zdi, slabý proud se vysílá dálkově. Je to levný způsob, aniž by se muselo zasahovat do zdiva a vystěhovávat knihovnu. Byly na to dobré reference, které jsme si ověřili, záruka je 30 let a obsáhne to celou jednu velkou místnost, kde jsou knihy.

Vybavení pro sběrný dvůr

Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávané dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice – dodávka vybavení “. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky….

O.V.: Výstavba se dělí na dvě části. V té první se staví samotný sběrný dvůr – zemní úpravy, panelová plocha, inženýrské sítě, přístřešek apod. Druhá část obsahuje dodávku vybavení, jako je váha, kontejnery, různé nádoby, buňka pro obsluhu sběrného dvora.

Židle pro kulturu

Rada města na základě výběrového řízení „Pořízení židlí pro MKC Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AK služby s.r.o., Netolice 9, 267 51 Lochovice, IČ: 03930360, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost AK služby s.r.o. požaduje za pořízení 500 ks židlí 582.250 Kč bez DPH, tj. 704.522,50 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele.

O.V.: Konečně budou v „Liďáku“ nové židle. Do soutěže se přihlásili 4 dodavatelé židlí. Ředitel MKC Přemysl Landa měl vybraný typ židle bytelné konstrukce, tedy se do zadání soutěže popsaly její parametry, aby se nestalo, že nám někdo nabídne židle podstatně levnější, ale horší. Jde o to, aby židle zase vydržely aspoň dvacet let.

Město chce uzavřít mnohaletý spor

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením dohody o narovnání s panem Otto S., jejímž předmětem bude převod pozemků v k. ú. Hořovice č. 2331/19, 2330/5 2331/32, 2331/57, 2331/58 do vlastnictví města na straně jedné, a závazek města zaplatit panu Otto S. celkové vyrovnání ve výši 4.840.804,- Kč z čehož 616.000,- Kč připadá na kupní cenu pozemků, a zbylá část na vypořádání všech jeho zbývajících nároků ve výši 4.224.804,- Kč.

O.V.: To se nám zdá velmi důležité, ale rozhodne o tom zastupitelstvo.

Pozn. red.: Více o tomto bodu najdete v článku z jednání zastupitelstva.

Marta ŠeVac

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství