Neděle, 17. únor 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Sotirios Zavalianis se stal EY Podnikatelem roku 2018 Středočeského kraje

Podnikatel rokuSotirios Zavalianis, zakladatel a majitel AKESO holding, a.s., která vlastní Rehabilitační nemocnici Beroun, se stal včera EY Podnikatelem roku 2018 Středočeského kraje.

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 11/2018
čen
04
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 11/2018
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

Západní sídliště 2Poslední jednání rady města se konalo ve středu 16. května. Informace k jednotlivým projednávaným bodům podali starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

Studie Západního sídliště

Rada souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 180.000 Kč na pořízení územní studie v lokalitě Západní sídliště – nové zastavitelné plochy a to z důvodu, aby město mohlo ovlivnit výslednou podobu této studie, a tudíž tak řešení celé lokality včetně urbanistické koncepce.

J.P.: Celková částka je krytá z evropských fondů. Rozhodli jsme se jít cestou zastavitelných studií, což v Hořovicích dost chybělo. Město nechávalo výstavbu plně v kompetenci developera. Rozhodli jsme se, že město si bude diktovat, jak bude nadále vypadat výstavba v Hořovicích. Budeme se snažit i v rámci územního plánu a těchto územních studií výstavbu regulovat tak, aby byla v souladu s tím, co si přejí občané našeho města.

O.V.: Byli bychom rádi, kdyby v rámci této územní studie byla navržena komunikace, kterou územní plán přímo neobsahuje. Jedná se o dopravní propojení z Hvozdecké - zhruba, kde je vodojem, směrem dolů nějakou serpentinou, aby tam byla možná dopravní obslužnost. Právě proto chce mít město na územní studie, určující podmínky výstavby, zásadní vliv.

 

Kontrola na skládce

Rada bere na vědomí stanovený termín kontrolní prohlídky stavby: ,,Skládka Hořovice – etapa III“ a to dne 31. 5. 2018 od 9.00. Stavební úřad přizval k provedení kontrolního zaměření výškového povrchu skládky společnost Václav Heppner – geodetická kancelář.

J. P.: Jedná se o kontrolní prohlídku, které se zúčastní i zástupci samosprávy. Svolává ji stavební úřad, protože se vyskytují stížnosti na fungování skládky, nepořádek v jejím okolí a také obavy, zda provozovatelé skládky dodržují všechny kvóty, které se jí týkají. Přítomni budou i zástupci dalších dotčených stran, což jsou AVE a Václav Heppner. Jedná se o stavební řízení, tak nevím, zda tam bude stavebním úřadem přizván ještě někdo další. Tímto bychom rádi dali najevo občanům města, že nám není stav skládky lhostejný.

Stavební řízení samozřejmě souvisí s rozšířením skládky. Musíme provést toto zaměření, abychom zkontrolovali, v jaké fázi se skládkování nachází. Zajímá nás skutečný stav skládky.

Smrky ustoupí elektrickému vedení

Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se pokácení 4 ks smrků, rostoucích na pozemcích ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 1229/1, 1112/1, 1112/51 a 1112/33 v k. ú. Hořovice, které překážejí zamýšleným výkopům (stavba – HOŘOVICE – obnova NN z TS BE_3582, souběžná rekonstrukce VO). Rada souhlasí s pokácením 4 ks těchto smrků.

O.V.: Smrky se nebudou kácet kvůli tomu, že bychom snad chtěli, ale vynucuje si to rekonstrukce elektrických rozvodů, které jsou nyní vedeny vzduchem. ČEZ hodlá rozvody, kabely položit do země. To je dobře, protože v budoucnu se budou rekonstruovat ulice, tedy už nebude potřeba zasahovat do zrekonstruovaného povrchu. ČEZ se snaží vyhnout stromům a vegetaci, ovšem v těchto 4 případech to udělat nejde, navíc se ukazuje, že pokácení těchto smrků je i v souladu s projektem revitalizace, který se dlouhodobě připravuje. Tyto smrky by stejně měly být pokáceny, jsou příliš blízko domů.

Splašky z Komárova na ČOV Hořovice

Rada souhlasí s trasou, po které by měla být přiváděna splašková voda z Komárova a okolí do čistírny odpadních vod v Hořovicích. Splašková kanalizace je navržena, kromě jiných, i na pozemcích města 2286/1, 2286/5, 2287/1, 2290/4, 2291/3, 2291/4, 2307/1, 2307/4 a 2313 v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli.

O.V.: Tato trasa se může jevit jako velmi nezvyklá, že je pod Obecním lesíkem nad vodojemem za Západním sídlištěm na našich pozemcích. Již jsme to jednou odmítli s tím, že to do budoucna nemusí být rozumné, protože ta kanalizace položená na našich pozemcích může do budoucna bránit nějaké výstavbě. Vyjednávali jsme, aby nová kanalizace byla položena v Masarykově ulici směrem na Osek a Komárov, ale Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) to nepovolila z důvodu, že zrekonstruovala tyto vozovky. Zásah výkopy a položení kanalizace do opravené vozovky by byl velký, nehledě na dopravní komplikace.

Toto je v podstatě jediná možnost, naše otázka byla, zda tomuto řešení bude vyhovovat stav naší kanalizace, do níž se má nová kanalizace napojit někde v horních partiích. VAK to prozkoumal a zjistil, že dotčená kanalizace má náležitou kapacitu i stav. Objem splaškových vod není tak velký, aby se to projevilo nějakým zásadním způsobem. Další věcí je, že Hořovice mají na čistírně odpadních vod dostatečnou kapacitu a počítá se i v biologickém procesu čištění s určitým objemem splašků.

Divili jsme se, že kanalizace půjde do kopce, bude muset být vztlaková s přečerpáváním. Nicméně i tak je to pro VAK rozhodně výhodnější, než třeba budovat novou ČOV v Komárově.

J.P.: Jenom doplním, že jsme nechali prověřit, že to v žádném případě neomezí provoz kanalizace v Hořovicích a nebude tento krok bránit dalšímu růstu počtu obyvatel našeho města.

Most před 1. ZŠ během prázdnin

Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Oprava mostu před vstupem do 1. ZŠ Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky… Komisi se ukládá zahájit činnost dne 28. 5. 2018 od 8.30 hod.

O.V.: Nejprve jsme řešili, zda bude most rekonstruován nebo bude postaven nový. Nakonec se ukázalo, že je lepší postavit nový, zůstane pouze původní pilíř. Byl tedy vytvořen projekt, který se stal součástí zadání zakázky. Nyní se budeme se snažit oslovit co nejvíce dodavatelů, jejichž volné výrobní kapacity jsou v této době omezené. Chceme totiž, aby se most povedlo udělat během prázdnin.

Bytový dům pro sociální bydlení

Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo na akci nazvanou „Bytový dům – Velká Víska – sociální bydlení“ se společností Ing. Miroslav Klíma – PROKON Atelier, spočívajících ve zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, a inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení, ve výši 588.000 Kč bez DPH, tj. 711.480 Kč vč. 21 % DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.

J.P.: Město má zájem vybudovat bytový dům pro sociální bydlení v lokalitě nad bývalým školním statkem. Zadali jsme této firmě vypracování projektu pro stavební povolení. Intenzivně se na tom pracuje. Domnívám se, že sociální byty budeme ve městě do budoucna potřebovat. Nejedná se jenom o byty pro sociálně potřebné, ale i startovací byty pro mladé. Je to do budoucna velice zajímavé. Na tuto výstavbu chceme požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), takže se pracuje na všem tak, abychom stihli podat žádost včas.

O.V.: I kdybychom dotaci nedostali, tak stejně se budeme snažit, aby ten dům vznikl. Jsou další možnosti financování, o nichž jsme již mluvili. (Pozn. red.: V minulém vydání PN v této rubrice.).

Hořovičtí strážníci pohlídají Osek

Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hořovice a obcí Osek, podle které budou strážníci městské policie města Hořovice na území obce Osek vykonávat dle § 2 zákona o obecní policii úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rozsahu vymezeném zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za úhradu vzniklých nákladů.

J.P.: Obec Osek má zájem využívat služby naší Městské policie, která tuto možnost vítá. Veřejnoprávní smlouvu už máme s městysem Komárov, tedy Osek působil jako určitá „díra“ zejména, pokud jde o kontrolu dopravy mezi Hořovicemi a Komárovem. Další smlouvy s okolními obcemi už schvalovat nechceme, protože kapacita MP je z pohledu služebnosti naplněna. Máme už tedy smlouvy s Komárovem, Osekem, Tlusticí a Zalužím, které přispívají do rozpočtu města podle odsloužených hodin MP. V Oseku MP odslouží měsíčně 20 hodin. Strážníků je pořád 11, bylo by jich 12, ale paní velitelka je na mateřské dovolené, a zřejmě bude ještě dlouho, asi budeme muset udělat změnu i na postu velitele, kde je zatím zastupující velitelka.

Vyklizení nebo koupě pozemku?

Rada bere na vědomí žádost spoluvlastníků pozemku parcelní č. 684/1 v k. ú. Hořovice o vyklizení tohoto pozemku a pověřuje Mgr. Davida Navrátila jednáním se spoluvlastníky pozemku a příslušným peněžním ústavem o možném odkoupení pozemku. Informovat žadatele.

O.V.: Problém má Mateřská škola v budově v Jiráskově ulici, protože se ukázalo, že školka využívá pozemek, který nepatří městu, ale sousedům. Ti to chtějí prodat, při tom se ukázalo, jaké jsou skutečné vlastnické vztahy. Pro město to znamená buď tu plochu vyklidit, jsou tam ovšem herní prvky pro děti z MŠ, čímž by školce zbyl skutečně velmi malý pozemek, proto se chceme pokusit pozemek odkoupit.

Ještě je jedna možnost, že v případě, pokud se podaří církvi postavit farní centrum, tak by školka třeba mohla část církevního areálu využívat. Myslím si, že by církev toto řešení nevylučovala; byla by to její dobrá vůle.

Marta ŠeVac

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství