Středa, 16. leden 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Středočeský kraj bude podporovat studium praktických sester

sestraK podporovaným oborům vzdělání v rámci strategie podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji přibude podle rozhodnutí krajských radních obor praktická sestra.

„Chceme zvýšit zájem o studium praktických sester. Na trhu je kvalifikovaných pracovníků v tomto oboru vážný nedostatek,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk (ANO 2011).

Podle radního pro oblast školství Prof. MUDr. Zdeňka Seidla (ČSSD) je kraj zřizovatelem sedmi středních zdravotních škol. „Na nich bude obor praktická sestra zařazen do stipendijního programu,“ uvedl Zdeněk Seidl.

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 9/2018
Kvě
05
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 9/2018
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

DlážděnáPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 18. dubna. Informace novinářům podal místostarosta Ondřej Vaculík.

 

Dlažba v Dlážděné

Rada nesouhlasí se změnou, podle které by měl být v Dlážděné ulici, po navýšení ceny o 482.564 Kč bez DPH, proveden povrch komunikace ze žulové dlažby. Cena za kompletní stavební řešení povrchu komunikace bude po změně zvýšena na celkový 1.975.186 Kč vč. 21% DPH.

O.V.: Říkali jsme si, že by Dlážděná ulice měla zůstat historicky dlážděná. Sice bude dlážděná, ale nikoliv přírodním kamenem. Chtěli jsme tam vrátit původní kamennou nepravidelnou dlažbu, ale to nám dodavatel nedoporučil, protože by nemohl převzít za to záruku a odpovědnost. Každý kámen je jinak vysoký, musel by se ukládat individuálně do měkkého podkladu, ne do pevného. Bylo by to složité a pracné a opět dražší, než je cena, kterou jsme vysoutěžili podle projektu. Vracíme se k původní verzi, která je v projektu. Tedy tam budou betonové kostky, které jsou např. ve Slavíkově ulici. Pokus o to, mít jednu ulici udělanou z přírodního materiálu, nevyšel. Určitě ale bude tato ulice letos hotová. Kdy se začne, záleží na Vodovodech a kanalizacích Beroun, které mají v ulici položit novou kanalizaci. Jakmile to udělají, nastoupí Strabag a udělá rekonstrukci ulice.

Právo na revitalizaci „Starče“

Rada souhlasí s textem upravené smlouvy o právu provést stavbu, nazvanou „Revitalizace potoka Stareč“, podle které bude moci být provedeno stavební řízení a vydáno stavební povolení, následně provedena stavba a po jejím dokončení prováděna drobná údržba a drobné opravy na toku, uzavírané mezi společností České dráhy a.s. a městem Hořovice pro pozemek p. č. 1570/18 v k. ú. Hořovice. Úprava spočívá hlavně v doplnění dne 29. 11. 2017 již schváleného textu smlouvy o článek VI., obsahující požadavky druhé strany ohledně zveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv.

O.V.: Dělá se příprava, územní rozhodnutí pro revitalizaci potoka Stareč. Koryto by nemělo být přímé, nad železniční tratí by meandrovalo, Stareč by měl mít možnost rozlivu, jakýsi poldr atd. Při přívalových deštích Stareč vyplavoval dole část Letná. K tomu sice nyní nedochází jednak díky nové kanalizaci v areálu Cintlovky, ale asi také díky tomu, že přívalové, mimořádně silné deště zatím nebyly.

Jsou tam pozemky Českých drah. Musíme mít s nimi smlouvu o právu stavby.

Prozkoumán bude jeden most

Rada se seznámila s předloženými cenovými nabídkami od firmy Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, na provedení diagnostického průzkumu a statického výpočtu mostních objektů v ulici Svatý Ján přes náhon i přes Červený potok a mostu přes Tihavský potok na silnici Hořovice – Tihava. Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu objednat diagnostický průzkum a statický přepočet pouze pro most přes Červený potok v ulici Svatý Jan v ceně 163.000 Kč bez DPH 21%, to je 197.230 Kč s DPH 21%.

Zároveň odboru ukládá zajistit projekt ke zhotovení nového mostu přes náhon v ulici Svatý Jan.

O.V.: Tento problém do jisté míry vznikl uměle, ale nedá se říct, že by vznikl neoprávněně. Jedná se o naše tři mosty. Máme v ul. Svatý Jan most přes Červený potok, pak menší most přes Žákův náhon a pak ještě most, který je před Tihavou na spojnici Hořovice – Thava, kde překlenuje potok, který protéká Bažantnicí a je přítokem Červeného potoka. Poté, co v pražské Tróji spadla lávka, tak se začal v republice prověřovat stav všech mostů, a objevil se inspektor, který řekl, že naše mosty jsou havarijní, což jsou v podstatě všechny mosty starší 20 let, které slouží bez údržby. To vyvolalo nutnost udělat diagnostický průzkum. Oslovili jsme firmu Pontex. Firem, které mohou dělat statický a diagnostický průzkum mostů, není mnoho. Výše ceny nás opravdu zaskočila. Cena za průzkum se došplhá pomalu k výši ceny za projektovou dokumentaci na rekonstrukci. Takže jsme se rozhodli, že nebudeme dělat průzkum pro ty menší mosty, jejichž cena za rekonstrukci se bude pohybovat v řádech několika milionů. Pouze u mostu, který vede přes Červený potok u sv. Jana, lze předpokládat, že rekonstrukce bude kolem 10 milionů. Proto tam budeme muset mít průzkum, který se pak stane podkladem pro projektovou dokumentaci. U těch dvou menších rovnou objednáme projektovou dokumentaci. Projektant si v rámci svého díla bude muset zjistit všechny parametry.

Vestavba v 2. ZŠ

Rada města na základě výběrového řízení „Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice - opakovaná“ projednala závěry a doporučení hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DEREZA s.r.o., Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost DEREZA s.r.o. požaduje za provedení díla 29.313.586 Kč bez DPH, tj. 35.469.439 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu i podpisem smlouvy o dílo.

O.V.: Jedno výběrové řízení jsme museli zrušit, přihlásil se pouze jeden uchazeč. Soutěž jsme opakovali, oslovili co největší počet firem, přišly čtyři nabídky. V opakované výzvě byla nejvhodnější, tedy zejména nejlevnější nabídka od firmy DEREZA. S touto firmou jakési zkušenosti máme, v Hořovicích dělala např. zateplení jednoho z pavilonů 1. ZŠ, něco dělala i v 2. ZŠ. Víme tedy, co můžeme od ní očekávat. Také firma je seznámena s podmínkami i s naším chováním. Na tuto akci máme přislíbenou dotaci.

Uklízet bude opět AVE

Rada na základě výběrového řízení nazvaného „Čištění komunikací a veřejných prostranství v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., si bude za provádění úklidu komunikací a za odvoz odpadu z odpadkových košů v Hořovicích účtovat maximálně 819.801 Kč bez DPH ročně, což představuje 991.960 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele.

O.V.: Podle zákona o veřejných zakázkách jsme museli udělat výběrové řízení na tuto službu, která obnáší nejenom čistění komunikací, ale také vyvážení košů atd. Soutěží jsme se dopracovali k něčemu, co jsme předpokládali: Nikdo jiný než AVE se nepřihlásil. Pro nikoho, kdo tady nemá techniku jako AVE, to není výhodné. Dosáhli jsme toho, že se cena zvýšila, ale ne proto, že by AVE zvýšilo jednotkou sazbu, ale přibylo nám metrů čtverečních, protože přibývají komunikace, a také přibylo košů. Jednotkové ceny tedy zůstaly stejné, ale zvýšilo se množství. Schválení tohoto bodu v radě vyvolalo nespokojenost s úklidem ve městě, např. s vyvážením odpadkových košů, kolem nichž zůstává nepořádek. Mluvilo se o tom, že lidé si nepřejí, aby je už v 6 hodin ráno budilo popelářské auto. Doposud se také neudělalo jarní čistění ulic. AVE to nechtělo udělat, protože nemělo ještě s městem uzavřenu smlouvu. Pokud se nedělá blokové čistění ulic, tzn., že se uzavřou úseky, kde se nesmí parkovat, aby se vše odmetlo úplně, je čistění neefektivní.

AVE musí vyvézt komunální odpad dřív, než nastane ve městě největší dopravní ruch, aby popelářská auta neblokovala dopravu. Proto jezdí už v šest hodin. A taky je víc popelnic, tedy jim vyvážení trvá o dvě hodiny déle. Také mají problém se sháněním řidičů, jako všechny dopravní firmy.

Sběrný dvůr bude stavět jiná firma

Z důvodu odstoupení vítězného uchazeče StawoProfi s.r.o., Plzeňská 580, 335 01 Nepomuk, IČ 05432731 ze zadávacího řízení před podpisem smlouvy o dílo rozhodla rada města vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče, který se umístil druhý v pořadí dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Rada projednala a rozhodla o výběru v pořadí druhé nejvhodnější nabídky uchazeče AQUATEST a.s., Geodetická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost AQUATEST a.s. požaduje za stavební práce 5.398.919,53 Kč bez DPH, tj. 6.532.692,63 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o dílo.

O.V.: Získali jsme dotaci na výstavbu sběrného dvora. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, zvítězila firma StawoProfi, avšak ta odstoupila před podpisem smlouvy z kapacitních důvodů. Tedy rada rozhodla o tom, že stavbu provede firma, která byla druhá v pořadí. Bude to celé asi o 100 tisíc korun dražší, ale na tuto firmu máme víc příznivých referencí. Marta ŠeVac

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství